Xiangyu Meng

Deputy director, Carbon Neutralization Research Office

Tsinghua Innovation Center In Dongguan, Tsinghua University

China